Algemene voorwaarden tickets

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden Tickets (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van
toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Winterland BV
(hierna: “Winterland”) en degene die een ticket voor een event van Winterland koopt (hierna: de “klant”).
Deze Algemene Voorwaarden gelden ook als deze overeenkomst tot stand komt via een door
Winterland voor het betreffende event ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna:
“(voor)verkoopadres”).
1.2. Onder plaats waar het event wordt gehouden, wordt in deze Algemene Voorwaarden
verstaan de feitelijke plaats van het event evenals alle terreinen, ruimten, velden et cetera
eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het event plaatsvindt.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4. Winterland is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De aangepaste
voorwaarden zullen op de website van Winterland gepubliceerd worden.

2. Totstandkoming van de overeenkomst/Tickets

2.1. De overeenkomst over het bijwonen van een event, komt tot stand tussen Winterland en de
klant op het moment dat de klant een ticket voor het event bij Winterland, dan wel een door Winterland
ingeschakeld (voor)verkoopadres, koopt.
2.2. Een ticket kan bestaan uit een door of vanwege Winterland verstrekt document of barcode. De
barcode is een unieke code. Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één
persoon. De tickets zijn en blijven eigendom van Winterland. Het ticket geeft de houder recht op het
bijwonen van het event. Alleen de houder van het ticket die het ticket als eerste toont bij aanvang
van het event krijgt toegang, omdat Winterland ervan uit mag gaan dat de houder van dit ticket ook
de rechthebbende/klant is. Winterland is niet verplicht om nadere controle te verrichten ten aanzien
van tickets. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door
Winterland, dan wel een door Winterland ingeschakelde (voor)verkoopadres, verstrekte ticket.
2.3. Vanaf het moment dat het ticket aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het
risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het ticket. Alleen aanschaf bij de erkende
(voor)verkoopadressen of bij Winterland garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast
dienaangaande rust op de klant.
2.4. Het ticket dat bestaat uit een barcode wordt via e-mail aan de klant verstrekt. Als de klant
ervoor heeft gekozen het ticket op deze wijze te ontvangen, dient de klant ervoor zorg te dragen
dat dit ticket via email kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden
verstrekt. Winterland kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte ticket noch de ontvangst van
het ticket garanderen.
2.5. Winterland behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen
tickets. De klant is in dat geval verplicht om zich aan het door Winterland gestelde maximum te
houden.
2.6. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van
toepassing op tickets.

3. Verplichtingen klant

3.1. De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd ticket, zowel vóór aanvang
als tijdens het event en zolang hij zich op de plaats waar het event wordt gehouden, bevindt. De
klant is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het event wordt gehouden,
het ordepersoneel en eventuele andere bevoegden, zijn ticket te tonen.
3.2. Als de klant na het betreden van de plaats waar het event plaatsvindt, deze plaats verlaat,
verliest het ticket zijn geldigheid.
3.3. De klant kan verplicht worden, als daarom wordt verzocht, mee te werken aan fouillering bij
bezoek van het event. De klant is voorts verplicht om, op eerste verzoek, zowel tijdens het
bezoek van het event als bij de aankoop van het ticket, zich te identificeren, om Winterland onder
meer in staat te stellen te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van
evenementen, waaronder, maar niet beperkt tot, het verbod op het verstrekken van alcohol aan
personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.
3.4. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of
aanwijzingen van Winterland, de exploitanten van de plaats waar het event wordt gehouden, het
ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Als er op de plaats van het
event een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook
elektronische) rookwaren.
3.5. Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige)
van het event hanteert Winterland een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. We adviseren jongere
bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige. Winterland behoudt zich het recht
voor om bij specifieke event een verplichte minimumleeftijd te hanteren, dit zal vooraf kenbaar
worden gemaakt.

4. Verbod op doorverkoop

4.1. De klant is gehouden om het ticket voor een event voor zichzelf te houden en derhalve niet
op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van
commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door Winterland
worden uitgezonderd de verkoop van tickets via een door Winterland aangewezen ticket exchange
platform.
4.2. De klant is jegens Winterland gehouden om op geen enkele wijze reclame te maken of enige
(andere) vorm van publiciteit in te zetten in verband met het event.
4.3. De klant die zijn ticket om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden
ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen, zoals
verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het ticket ter
beschikking stelt en staat er jegens Winterland voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen
nakomen. Winterland kan besluiten om tickets voor een event op naam (d.w.z. gepersonaliseerd) te
verkopen. In dat geval is het ticket niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor
bepaalde – slechts de klant toegang. Winterland is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit
van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam
van de klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder van het ticket, de toegang tot
het event te weigeren.
4.4. Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet
nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per
overtreding aan Winterland verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft
voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van Winterland om van de klant bovendien
nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden directe en indirecte schade te
vorderen.

5. Rechten Winterland

5.1. Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals opgenomen in deze
Algemene Voorwaarden is Winterland gerechtigd het ticket ongeldig te maken of de klant de
(verdere) toegang tot het event te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het
bedrag dat hij voor het ticket (waaronder begrepen de servicekosten) aan Winterland, al dan niet via
een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte tickets hebben geen
recht op restitutie of andere compensatie.
5.2. Winterland behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het event te ontzeggen
of van de plaats waar het event plaatsvindt te verwijderen als Winterland dit redelijkerwijs nodig acht
ter handhaving van de rust en orde tijdens het event.
5.3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het ticket is Winterland gerechtigd
de houder van dit ticket de (verdere) toegang tot het event te weigeren, zonder dat de klant c.q.
deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
5.4. Winterland is gerechtigd om van het event beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en
deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van haar
partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden
op enige vergoeding.
5.5. Het is Winterland toegestaan om per event aanvullende (veiligheids-) maatregelen te treffen.
Winterland zal dergelijke maatregelen tijdig bekendmaken en communiceren richting de klant,
bijvoorbeeld door het versturen van een mailing en/of het plaatsten van een bericht op de website
van de locatie.

6. Force Majeure

6.1. In het geval van Force Majeure, waaronder in dit verband onder meer begrepen, maar niet
beperkt tot, ziekte en/of afzegging van de artiesten, stakingen, brand, slechte
weersomstandigheden, epidemieën, et cetera, heeft Winterland het recht het event te verplaatsen
naar een andere datum of het event te annuleren.
6.2. Indien het event als gevolg van of in verband met een situatie van Force Majeure door
Winterland wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Winterland uitsluitend verplicht zijn aan
de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het ticket, of bij gebreke daarvan het
bedrag (uitgezonderd servicekosten) dat de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft
betaald. Indien een event als gevolg van of in verband met een Force Majeure situatie moet
worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Winterland slechts gehouden zijn tot restitutie
van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het ticket, of
bij gebreke daarvan het bedrag (uitgezonderd servicekosten) dat de klant via het officiële
(voor)verkoopadres heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de
geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit
(voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd ticket voor de (geannuleerde) event. Het
(voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige
schade (waaronder reis-en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak
maken op (vervangende) toegang tot een ander event.
6.3. Indien het event als gevolg van of in verband met een Force Majeure situatie door Winterland
wordt verschoven naar een andere datum blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het
event zal plaatsvinden. Mocht de klant het event op de nieuwe datum niet kunnen of willen
bezoeken dan is hij gerechtigd zijn ticket in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie
van het bedrag dat op het ticket is vermeld, of bij gebreke daarvan het bedrag (in beginsel
uitgezonderd servicekosten) dat de klant via het officiële(voor)verkoopadres heeft betaald. Deze
restitutie zal alleen plaatsvinden als de klant tijdig een geldig en onbeschadigd ticket aan het
(voor)verkoopadres overlegt. Indien het event verplaatst is naar een latere datum kan de klant
geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende ticket
niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum
waarop het event plaatsvindt. Indien het event is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld
op het ticket vervalt het recht van de klant op restitutie als hij zijn ticket niet binnen vier weken na
de (oude) datum zoals vermeld op het ticket, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Het
(voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige
schade (waaronder reis-en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak
maken op (vervangende) toegang tot een ander event.

7. Aansprakelijkheid Trichter

7.1. Winterland is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en
uitsluitende gevolg is van een aan Winterland toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt
echter alleen in aanmerking die schade waartegen Winterland is verzekerd en die door de
verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade;
b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
hulppersonen van Winterland.
7.2. Het betreden van de plaats waar het event plaatsvindt en het bijwonen van het event,
geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Winterland geen enkele aansprakelijkheid
aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld, maar
niet beperkt tot, gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
7.3. Winterland streeft ernaar dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde
tijdschema zal worden uitgevoerd. Winterland is echter niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen
daarin en voor de (eventuele) schade welke als gevolg daarvan voor de klant en/of derden
zouden kunnen ontstaan. Aanvangstijden, zoals onder andere vermeld op tickets, zijn altijd onder
voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere
communicatiekanalen van Winterland) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
7.4. Winterland is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma
van het event, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Winterland is
evenmin aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in het programma.
7.5. Winterland is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of
beschadiging van het ticket.

8. Toepasselijk recht & jurisdictie

8.1. Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Winterland
bestaat is Belgisch recht van toepassing.
8.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Winterland
en de klant of enige overeenkomst die daaruit voortvloeit, zullen uitsluitend worden beslecht door
de rechter te Hasselt.